Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING 29.9.2014 i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen

1. REGISTERANSVARIG
Watson Nordic Ab
FO-nummer: 2584985-2 (Handelsregistret)
Museigatan 11
65100 VASA
Tfn 0800 393 330
watson@watson.fi

2. ANSVARSPERSON OCH/ELLER KONTAKTPERSON I REGISTERÄRENDEN
Kundgränssnitt: Watson Nordic Ab/Merja Näyrä
System: Watson Nordic Ab/Jarkko Vesiluoma

3. REGISTRETS NAMN
Watson Nordic Ab:s kundregister.

4. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
Upprätthållande av kunduppgifter för skötsel av kundrelationer och utveckling av tjänster. Personuppgifter i registret används för Watson Nordic Ab:s tjänsteutförande och -utveckling, hantering av kontakter och respons, betalningsbevakning, skötsel och utveckling av kundrelationer, analys och statistik, opinions- och marknadsundersökningar och andra syften i anknytning till dessa webbtjänster.

Personuppgifter som samlats in i samband med tjänsten kan användas i marknadsföringssyfte i enlighet med Finlands personuppgiftslag (523/1999).

5. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL
Nödvändig information för att inleda ett nytt kundförhållande är namn, ålder, adress, telefonnummer, personbeteckning, identifieringsuppgifter (lösenord/användarnamn), e-postadress och tillstånd för elektronisk marknadsföring. Vilka uppgifter som samlas in på internetsidor i samband med tjänster framkommer alltid av formuläret i fråga. Kunden kan om så önskas förbjuda direkt marknadsföring.

6. REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Personuppgifter samlas in från kunden i samband med registreringen i tjänsten eller under användningen av eller i anknytning till tjänsten. Befolkningsregistret, Postens adressuppgiftssystem och andra motsvarande privata och offentliga register kan användas för uppdatering av personuppgifter. Information kan även inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy för kontroll av användarens betalningsförmåga i samband med eventuella avgiftsbelagda tjänster.

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH ÖVERSÄNDANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Uppgifter utlämnas inte utanför EU eller EES.

Uppgifter kan utlämnas till myndighet med lagenlig motivering. Behandlingen av personuppgifter kan kontrakteras till tredje part, i vilket fall Watson Nordic Ab genom avtalsförfarande garanterar att personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och i övrigt på vederbörligt sätt.

8. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET
Systemet fungerar i företagets interna nät. Användandet av systemet styrs genom användarrättigheter och användarnamn, med lösenordskrav. Tystnadsplikt fastställs i arbetsavtalet.